Namaz Sureleri - Bilgi Müzesi
arama

Namaz Sureleri

Müslüman bir ülke olarak namaz kılmak bizim için çok önemli bir husustur. Peki namaz kılarken namaz surelerini doğru okuyor muyuz? Yada okuduğumuz namaz surelerinin anlamını biliyor muyuz? Bilgi Müzesi olarak sizlere namaz surelerini anlamları ile hazırladık.
  • paylaş
  • paylaş
  • admin admin
  • 1
    Loading...

Müslüman bir ülke olarak namaz kılmak bizim için çok önemli bir husustur. Peki namaz kılarken namaz surelerini doğru okuyor muyuz? Yada okuduğumuz namaz surelerinin anlamını biliyor muyuz? Bilgi Müzesi olarak sizlere namaz surelerini anlamları ile hazırladık.

İslamın şartlarında olan namaz kılmak, Müslümanlar için çok önemli ibadet şeklidir. Müslümanlar olarak bir günde 5 vakit namaz kılmaktayız. Bu 5 vakit namaz toplam 40 rekattır. Bu rekatların 17 rekatı farz, 20 rekatı sünnet ve 3 rekatı da vacip olan vitr namazıdır.

Sabah Namazı: 4 Rekat
– 2 Rekat sünnet,
– 2 Rekat farz.

Öğle Namazı: 10 Rekat
– 4 Rekat ilk sünnet,
– 4 Rekat farz,
– 2 Rekat son sünet.

İkindi Namazı: 8 Rekat
– 4 Rekat sünnet,
– 4 Rekat farz.

Akşam Namazı: 5 Rekat
– 3 Rekat farz,
– 2 Rekat sünnet.

Yatsı Namazı: 13 Rekat
– 4 Rekat ilk sünnet,
– 4 Rekat farz,
– 2 Rekat son sünnet,
– 3 Rekat vitr.

Fatiha Sûresi

Okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Anlamı: “Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd; Âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. (O Allah) Rahmân ve Rahîm’dir. Din (ödül ve ceza) gününün sahibidir. (Ey Allah’ım) Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Ayet-el Kûrsi

Okunuşu: Allâhu lâ ilâhe illâ huve-lhayyu-l kayyûm(u) lâ te/ḣużuhu sinetun velâ nevm(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-ard(i) men że-lleżî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iżnih(i) ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ ḣalfehum velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-ard(a) velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm(u)

Anlamı: O’ndan başka ilah olmayan Allah, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanında şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (istikbal ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını ihata edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, pek yüksek ve büyüktür.

Amenerrasulü Sûresi

Okunuşu: Amenerrasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nüferrigu beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve gâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr(masîru). Lâ yükellifullâhu nefsen illâ vüs’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn(kâfirîne).

Anlamı: “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara 285 Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”

Hüvallâhüllezi Sûresi

Okunuşu: Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. ‘Âlimü’l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü’minül-müheyminül-‘azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-‘azîzül-hakîm.

Anlamı: O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir. O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü’min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden. O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Duha Sûresi

Okunuşu: Vedduha Velleyli iza seca Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda Elem yecidke yetiymen feava Ve vecedeke dallen feheda Ve vecedeke ‘ailen feağna Femmel yetiyme fela takher Ve emmessaile fela tenher Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Anlamı: Andolsun kuşluk vaktine ve dindiği zaman o geceye ki, Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı! Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.  İleride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın! O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?  Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı? Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi? Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!  El açıp isteyeni de azarlama! Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

İnşirah Sûresi

Okunuşu: Elem neşrah leke sadrek Ve vada’na ‘anke vizreke Elleziy enkada zahreke Ve refa’na leke zikreke Feinne me’al’usri yüsren İnne me’al’usri yüsren Feiza ferağte fensab Ve ila rabbike ferğab

Anlamı: Senin için bağrını açmadık mı? İndirmedik mi senden o yükünü? O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü? Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var! O halde boş kaldığında yine kalk yorul! Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Tin Sûresi

Okunuşu: Vettiyni vezzeytuni Ve turi siyniyne Ve hazelbeledil’emiyni Lekad halaknel’insane fiy ahseni takviymin Sümme redednahü esfele safiliyne İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun Fema yukezzibuke ba’du biddiin Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Anlamı: Andolsun o incire, o zeytine, Sinin (Sina) dağına ve bu güvenli beldeye ki, Biz insanı en güzel biçimde yarattık.  Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık. Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır. O halde artık sana dini ne yalanlatabilir? Allah hakimlerin hakimi değil mi?

Kadir Sûresi

Okunuşu: İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr  Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle’ılfecr

Anlamı: Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Asr Sûresi

Okunuşu: Vel asr İnnel insane le fi husr İllellezıne amenu ve amilus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr 

Anlamı: Asra yemin olsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.

Fil Sûresi

Okunuşu: Elem tera keyfe fe’ale rabbüke biashâbilfîl Elem yec’al keydehüm fî tadlîl Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Termîhim bihicâratin min siccîl Fece’alehüm ke’asfin me’kûl

Anlamı: Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine! Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.

Kureyş Sûresi

Okunuşu: Li’î lâfi Kurayş’in Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf Felya’büdû rabbe hâzelbeyt Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf

Anlamı:Kureyş’e imkan sağlandığı için, Kışın ve yazın yolculuk etme imkanı sağlandığı için, Hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Ma’un Sûresi

Okunuşu: “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. Feveylun lil-musallîn. Ellezînehum an salâtihim sâhûn. Ellezînehum yurâûn. Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Anlamı: “Din gününü (İslam’ı, ahirette ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). Şu namaz kılanların vay haline! Onlar namazlarından gafildirler (önem vermezler). Onlar gösteriş (için ibadet) yaparlar. Ve onlar en küçük bir yardımı (zekâtı) da engellerler.

Kevser Sûresi

Okunuşu: “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. Fesalli li-Rabbike ve’nhar. İnne şâni’eke huve’l-ebter

Anlamı: “Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Kâfirûn Sûresi

Okunuşu: “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Velâ ene âbidun mâ abettum. Velâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.

Anlamı: “De ki: Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim ibadet ettiğime, ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Sûresi

Okunuşu: “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Anlamı: “Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların, Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün zaman, Hemen Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Tebbet Sûresi

Okunuşu: “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyaslâ nâran zâte leheb. Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. Fî cîdihâ hablun min mesed.

Anlamı: “Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) zaten yok oldu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. (kurtarmadı) (O) alevli bir ateşe girecektir. Karısı da, odun hamalı (ve), Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Sûresi

Okunuşu: “Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Anlamı: “De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.

Felak Sûresi

Okunuşu: “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı: “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım).

Nâs Sûresi

Okunuşu: “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Anlamı: “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.